Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Lompy 2

 

Kierownik Zakładu

mgr piel. Jadwiga Hołubowicz

Lekarz prowadzący 

lek. med. Renata Krach
lek. med. Edyta
Sapała

 
Lekarz prowadzący  77 45 11 285
Gabinet kierownika  77 45 11 285
Dyżurka pielęgniarek (telefon do pacjentów)  77 45 11 285
 77 45 11 285
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głuchołazach istnieje od 1994 lat. 
Aktualnie posiada 43 miejsc w salach 2,3 i 4 osobowych.
Poza personelem lekarskim i pielęgniarskim zatrudnieni są również terapeuci zajęciowi, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz logopeda Posiadamy pełny dostęp do laboratorium, pracowni RTG, EKG, USG, gastroskopii, fizjoterapii.

Kryteria przyjęcia: 

„....Pod opiekę przyjmujemy chorych z ograniczoną lub całkowitą niezdolnością do samoopieki, którzy nie kwalifikują się do hospitalizacji, a wymagają stałej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego oraz posiadają przeciw wskazania do samotnego pozostawania w domu, szczególnie w podeszłym wieku, pogorszenia świadomości lub z porażeniami i niedowładami...” 

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głuchołazach pacjenci przyjmowani są zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych / Dz.U. z 2012r. poz.731/.

 

Wymagane dokumenty niezbędne do kwalifikacji pacjenta do Zakładu:

 1. Skierowanie do Zakładu - wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

   

  1. jeżeli chorobą współistniejąca jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w Zakładzie o profilu ogólnym.

  2. w przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu o umieszczeniu bez zgody.

  3. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

 2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.

 3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu /np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS, KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy/.

 4. Kartę oceny świadczeniodawcy wg skali Barthel.

 5. Kserokopię ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego.

 6. Kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej, w tym karty leczenia szpitalnego.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Osobie skierowanej do zakładu albo zakładowi opieki zdrowotnej, w którym osoba ta przebywa: 

 1. przekazuje się informację o kolejności na liście osób oczekujących,

 2. udostępnia się na żądanie do wglądu listę osób oczekujących.

Kierownik zakładu zawiadamia pisemnie osobę skierowaną do zakładu albo zakład opieki zdrowotnej, w którym ta osoba przebywa, o terminie przyjęcia do zakładu.
Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania jest ustalana przez kierownika Zakładu w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy.

 

Opłata odpowiada 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy, z tym że nie może być wyższa niż 250% najniższej emerytury, zgodnie z przepisami o pomocy społecznej.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach